Administracinė informacija

NUOSTATAI

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatai. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarybos veiklos nuostatai. Atsisiųsti

KITI DOKUMENTAI

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas. Atsisiųsti
Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir jos vykdymo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Atsisiųsti
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro smurto ir priekabiavimo prevencijos politika. Atsisiųsti
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro informacijos ir kibernetinio saugumo politika. Atsisiųsti

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VARTOTOJŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS REZULTATAI.

Atsisiųsti

2013 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai. Atsisiųsti

2015 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai. Atsisiųsti

2016 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai. Atsisiųsti

2017 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir atviro jaunimo centro renginiai. Atsisiųsti

2018 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir atviro jaunimo centro renginiai. Atsisiųsti

2019 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir atviro jaunimo centro renginiai. Atsisiųsti

2022 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai. Atsisiųsti

2023 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro renginiai. Atsisiųsti

2023 m. Atviro jaunimo centro „Pulsas“ renginiai. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro bruto darbo užmokesčio vidurkiai

Pareigybės pavadinimas 2022 metų darbo užmokesčio vidurkis 2023 metų II ketvirčio darbo užmokesčio vidurkis
Užmokesčio vidurkis (EUR) Darbuotojų skaičius Užmokesčio vidurkis (EUR) Darbuotojų skaičius
Direktorius 2522 1 3058 1
Direktoriaus pavaduotojas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Vyriausiasis buhalteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Buhalteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Vyriausiasis kultūrinės veiklos vadybininkas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Kultūrinių veiklų koordinatorius ir organizatorius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Ūkvedys-elektrikas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Kompiuterių sistemų inžinierius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etninei kultūrai) neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Dailininkas – scenografas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Scenos režisierius (etnografijai) neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Personalo specialistas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Režisierius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Režisieriaus padėjėjas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Archyvaras-sandėlininkas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Kultūros projektų vadovas neskelbiama* 1 715 2
Apšvietimo technikas neskelbiama* 1 543 2
Koncertmeisteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Renginio vedėjas 666 5 820 5
Instrumentalistas 855 5 1079 5
Kapelmeisteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Dirigentas 828 6 946 6
Choreografas 886 5 1100 5
Edukacinių programų vadovas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Chormeisteris neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Chorvedys neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Atviro jaunimo centro darbuotojas 1063 3 1143 3
Koncertų (spektaklių) organizatorius 1241 5 1425 5
Bilietų kasininkas – budėtojas  neskelbiama* 1  neskelbiama* 1
Garso operatorius 600 5 958 5
Kiemsargis 563 2 674 2
Santechnikas-darbininkas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Valytojas 749 3 840 3
Vairuotojas neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Stalius neskelbiama* 1 neskelbiama* 1
Pagalbinis darbininkas  neskelbiama* 1  neskelbiama* 1

* Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtinta Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų platinama interneto svetainėje.
Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. spalio 12 d.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atsakingų asmenų paskyrimo. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo tvarka. Atsisiųsti

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklės. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių pakeitimas. Atsisiųsti

2014 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2015 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2016 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2017 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2018 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2019 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2020 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2022 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

2023 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų plano patvirtinimas. Atsisiųsti

2023 biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas. Atsisiųsti

Eil.
Nr.
Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios priimami prašymai

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis darbo užmokestis

(neatskaičius mokesčių (Eur)

1. Kvėdarnos kultūros namų choreografas

Pareigybės lygis – B

Darbo krūvis – 0,5 etato (pareigybė)   20 val. per savaitę.

Darbo sutartis – neterminuota (bandomasis laikotarpis 3 mėn.)

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

Tel. (8 449) 74043,
mob. 8 609 72885,
el. p. info@silaleskc.lt

2023-09-22

15.45 val.

 

1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį atitinkamos meno šakos išsilavinimą arba ilgametę darbo patirtį.

2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, Kultūros centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu.

4. Išmanyti meno šaką, žanrą, jų specifiką.

5. Gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis, vadovaujantis pagarbos žmogui, padorumo ir pavyzdingumo principu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,14–8,44

 

 

Atrankos skelbimas Kvėdarnos kultūros namų choreografo pareigybei užimti
Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro (filialų) Choreografo pareigybės aprašymas
Prašymo leisti dalyvauti atrankoje forma
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (kandidato anketa)

Eil. Nr.
Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios priimami prašymai

Specialūs  kvalifikaciniai reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis darbo užmokestis

(neatskaičius mokesčių (Eur)

1. Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojas

Pareigybės lygis – B

Darbo krūvis – 1 etatas (pareigybė)   40 val. per savaitę.

Darbo sutartis – neterminuota (bandomasis laikotarpis 3 mėn.)

Darbo laikas I–V 10.00–14.00 val. 15.00–19.00 val.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

Tel. (8 449) 74043
Mob. 8 609 72885,
el. p. info@silaleskc.lt

2023-09-22

15.45 val.

 

1. Vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, tarptautiniais teisės aktais jaunimo reikalų srityje, kitais jaunimo reikalų srities teisės aktais, teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos darbo su jaunimu, kultūrą ir kultūros įstaigų, atvirų jaunimo centrų veiklą, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Šilalės rajono savivaldybės teisės norminiais aktais, Kultūros centro nuostatais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarką nustatančiais dokumentais, pareigybės aprašymu;

2. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, socialinių mokslų studijų srityje (socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo profesinę kvalifikaciją arba būti dalyvavęs tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims);

3. Turėti ne mažesnę negu 1 metų patirtį dirbant su jaunimu, pedagogikos, kultūros, nevyriausybinių organizacijų ar su jaunimu dirbančioje organizacijoje, Atvirame jaunimo centre, Atviroje jaunimo erdvėje ar bendruomeninėje srityje, vykdant individualias ir grupines konsultacijas;

4. Turėti žinių apie jaunimo politiką, neformalųjį ugdymą, neformaliojo ugdymo metodus, vietinio, regioninio, nacionalinio, europinio darbo su jaunimu kontekstą, finansavimo galimybes ir kitus darbo su jaunimu aspektus;

5. Išmanyti individualaus konsultavimo ir darbo grupėse metodus, gebėti identifikuoti jauno žmogaus poreikius;

6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis;

7. Išmanyti Kultūros centro veiklos darbo specifiką, ypatumus ir kūrybiškumo pritaikymo galimybes;

8. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą;

9. Būti pareigingam, darbščiam, reikliam, turėti organizacinių gebėjimų, gebėti bendrauti su jaunais asmenimis bei nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,07–7,85

 

 

Atrankos skelbimas Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojo pareigybei užimti
Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojo pareigybės aprašymas
Prašymo leisti dalyvauti atrankoje forma
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (kandidato anketa)

2013 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2014 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2015 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2016 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2017 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. III ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. IV ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2018 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. III ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. IV ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2019 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvetinė. Atsisiųsti

2020 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2020 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2020 m. III ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2020 m. IV ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2020 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2021 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2021 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2021 m. III ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2021 m. IV ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2021 m. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2022 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2022 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2022 m. III ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2022 m. IV ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2023 m. I ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2023 m. II ketv. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro biudžeto suvestinė. Atsisiųsti

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys.  Atsisiųsti

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.  Atsisiųsti

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys. Atsisiųsti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinio transporto eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Atsisiųsti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinio transporto eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Atsisiųsti

Įsakymas „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinio transporto eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo (2022-09-20). Atsisiųsti

Įsakymas „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinio transporto eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo (2023-03-03). Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinių lengvųjų automobilių eksploatavimo tvarka. Atsisiųsti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybinio transporto eksploatavimo tvarkos aprašo ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro mokėjimo taisyklių patvirtinimo. Atsisiųsti

Kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro mokėjimo taisyklės. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarnybiniai automobiliai. Atsisiųsti

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras neskiria lėšų viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams.

Daugiau informacijos: Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)